Wie heeft recht op tijdskrediet in de privésector?

Om te kunnen genieten van dit tijdskrediet, moet er een ouderlijke verwantschap zijn met het kind voor wie je het aanvraagt. Als je:

 • de biologische moeder of vader bent van het kind;
 • de persoon bent die het kind heeft erkend waardoor de afstamming langs vaderszijde komt vast te staan;
 • de echtgenote of partner bent van de biologische moeder van het kind van wie je meemoeder werd;
 • het kind hebt geadopteerd.

Het tijdskrediet moet ingaan vóór de achtste verjaardag van je kind. Als je een kindje adopteert, dan kan je dat opnemen zodra het kindje is ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar je woont.

Wat zijn de mogelijke vormen van dit tijdskrediet?

Ongeacht je leeftijd zijn er drie vormen van tijdskrediet: voltijdse, halftijdse of een vijfde onderbreking van je arbeidsprestaties.

1. Het voltijds tijdskrediet

Bij een voltijds tijdskrediet, worden je prestaties volledig onderbroken zodat je je werk tijdelijk helemaal kunt stopzetten. Je kan dit type tijdskrediet altijd aanvragen, zowel wanneer je voltijds werkt als wanneer je deeltijds werkt.

2. Het halftijds tijdskrediet

Met een halftijds tijdskrediet kan je je prestaties verminderen tot een halftijds uurrooster (50% van een voltijds uurrooster). Voor dit type tijdskrediet, moet je minstens ¾ tewerkgesteld zijn bij je werkgever. Je nieuwe uurrooster moet je vastleggen in overleg met je werkgever en stelt men daarna vast in een aanhangsel van je arbeidsovereenkomst.

3. Het tijdskrediet met een vijfde

Met dit tijdskrediet kan je je uurrooster verminderen met 1 volledige dag of 2 halve dagen per week, zodat je 80% van een voltijdse arbeidsduur blijft werken. Dit kan enkel als je voltijds tewerkgesteld bent in een uurrooster van 5 dagen per week of meer. De algemene regel is dat je het wekelijkse uurrooster met 1 dag of 2 halve dagen vermindert. Je kan echter een andere arbeidsorganisatie vastleggen als de sector of de onderneming die mogelijkheid voorziet in een collectieve arbeidsovereenkomst, en dat gedurende maximaal 12 maanden. Je komt je arbeidsrooster overeen in onderling overleg met de werkgever en het wordt schriftelijk vastgelegd.

Op hoeveel tijdskrediet heb je recht?

Tijdens je volledige loopbaan beschik je over maximum 51 maanden tijdskrediet voor alle motieven ‘zorgen’. Dat wil zeggen:

 • zorgen voor je kind(eren) jonger dan 8 jaar;
 • palliatieve zorgen verlenen;
 • zorgen voor een zwaar ziek gezinslid of familielid;
 • zorgen voor je kind met een beperking, jonger dan 21 jaar;
 • bijstand of zorg verlenen aan je zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van je gezin.

Bij het motief ‘een erkende opleiding volgen’ is dat maximaal 36 maanden.

Opgelet: je kan de maximumduur niet voor elk motief apart verkrijgen. Ongeacht het motief waarvoor je tijdskrediet aanvraagt, je kan het niet vernieuwen eens de maximumduur van 51 of 36 maanden is uitgeput. Daarnaast hangt de maximale duur ook niet af van het type tijdskrediet: of je nu voltijds, halftijds of 1/5 tijdskrediet neemt, de maximale duur blijft 51 maanden (of 36 maanden in het geval van een erkende opleiding).

Via een onlinetoepassing van de RVA kan je het ‘krediet’ berekenen waarop je nog recht hebt.

In geval van voltijds of halftijds tijdskrediet, is de minimumduur per aanvraag 3 maanden. In geval van 1/5 tijdskrediet is de minimumduur per aanvraag 6 maanden.

Voorwaarden

Om tijdskrediet te kunnen aanvragen, moet je voldoen aan enkele voorwaarden.

 • Anciënniteit: op het moment waarop je je werkgever inlicht, moet je minstens 24 maanden anciënniteit hebben in de onderneming. Uitzondering: als je dit tijdskrediet aanvraagt meteen nadat je het recht op ouderschapsverlof voor al je kinderen uitputte.
 • Tewerkstellingsvoorwaarde: als je halftijds tijdskrediet aanvraagt, moet je tijdens de 12 maanden voordat je je werkgever inlicht minstens ¾ gewerkt hebben. Als je 1/5 tijdskrediet aanvraagt, moet je tijdens die 12 maanden voltijds gewerkt hebben. Sommige periodes van afwezigheid of deeltijdse tewerkstelling kan men gelijkstellen met prestaties of neutraliseren. Vraag hierover meer info bij bij je werkgever.
 • Noodzaak van cao: als je voltijds of halftijds tijdskrediet aanvraagt, dan moet er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op sectoraal of ondernemingsniveau zijn. Je hebt dus enkel recht op voltijds of halftijds tijdskrediet met dit motief als je onderneming een dergelijke overeenkomst afsloot. Dat is niet nodig bij 1/5 tijdskrediet.

In geval van voltijds of halftijds tijdskrediet, is de minimumduur per aanvraag 3 maanden. In geval van 1/5 tijdskrediet is de minimumduur per aanvraag 6 maanden.

Administratie

Er komt natuurlijk ook wat administratie bij kijken. Je moet verplicht je werkgever op de hoogte brengen van het feit dat je tijdskrediet wil bekomen. Daarna moet je een aanvraag indienen bij de RVA.

Goed om weten: vanaf het moment van de aanvraag ben je beschermd voor ontslag tot drie maanden na het einde van je tijdskrediet.

Let wel: net zoals bij moederschapsrust ben je niet beschermd tegen ontslag voor dringende redenen of redenen niet gelinkt aan je tijdskrediet (bv collectief ontslag). Als de reden van ontslag je tijdskrediet blijkt te zijn, dan mag je zes maanden loonvergoedingsverbreking opeisen. Meer informatie vind je op de website van de RVA.

Kan men je aanvraag uitstellen?

Je werkgever kan je, omwille van organisatorische redenen, vragen om het tijdskrediet uit te stellen. Je tijdskrediet gaat dan in ten laatste zes maanden na de datum waarop je werkgever zijn recht op uitstel heeft toegepast.

Uitkering

Je krijgt van de RVA een onderbrekingsuitkering. Dat is een vastgelegd bedrag per maand, op voorwaarde dat je geen activiteit en/of inkomen hebt dat je niet mag combineren met het tijdskrediet. Voor de huidige onderbrekingsuitkeringen kan je terecht op de website van de RVA. (www.rva.be)

Soms heb je daarnaast ook recht op een aanmoedigingspremie. Die betaalt de Vlaamse Gemeenschap onder bepaalde voorwaarden, bovenop de uitkering van de RVA. Meer informatie over de aanmoedigingspremies vind je op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: www.werk.be.

deeltijds werkende papa maakt tekening met zijn dochter op de vloer, leertips en speeltips

Op de hoogte blijven over MyFamily? Meld je aan: